Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Art. 1 Definities

 

Onderstaande begrippen worden voor de toepassing van deze algemene voorwaarden als volgt gedefinieerd:

 

Koper:

Een ieder die een Overeenkomst sluit of heeft gesloten met Urban Garden Shop,

 

Urban Garden Shop:

Urban Garden Shop, gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd en kantoorhoudende te Terneuzen, Zeldenrustlaan 16-18

 

Overeenkomst:

Elke tussen de Koper en Urban Garden Shop gesloten overeenkomst van koop en verkoop met betrekking tot de zaken die door Urban Garden Shop in het kader van haar normale ondernemingsuitoefening worden aangeboden,

 

Voorwaarden:

De algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Urban Garden Shop.

 

 

Art. 2 Toepasselijkheid Voorwaarden

 

Deze Voorwaarden maken deel uit van iedere aanbieding, offerte en iedere Overeenkomst en gelden voor alle uit hoofde van een Overeenkomst uitgevoerde leveranties en overige diensten.

 

Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van de Koper - waaronder inkoop-voorwaarden - maken geen deel uit van de Overeenkomst en binden Urban Garden Shop niet, tenzij door partijen zulks nadrukkelijk zijn overeengekomen.

 

Indien deze Voorwaarden tussentijds worden gewijzigd, maakt de gewijzigde versie van deze Voorwaarden deel uit van elke tussen Koper en Urban Garden Shop tot stand gekomen Overeenkomst, tenzij de Koper binnen zeven dagen na ontvangst van de gewijzigde Voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk te kennen geeft niet met de wijzigingen akkoord te gaan.

 

 

Art. 3 Totstandkoming Overeenkomst

 

Offertes en aanbiedingen van Urban Garden Shop zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

 

Een Overeenkomst komt tot stand door een geplaatste bestelling door Koper bij Urban Garden Shop en de aanvaarding door Urban Garden Shop van deze bestelling. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt Koper de toepasselijkheid van de Voorwaarden. Een bestelling van Koper geldt als aanvaard door Urban Garden Shop, indien Urban Garden Shop niet binnen twee weken aan Koper laat weten de bestelling niet te aanvaarden.

 

Koper heeft het recht de gesloten Overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden gedurende een periode van 7 werkdagen. Dit dient uitsluitend middels e-mail te geschieden.

 

Art. 4 Overmacht

 

In geval, ten gevolge van overmacht, de levering van de bestelde zaken onmogelijk is, wordt Urban Garden Shop ontslagen van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. In geval ten gevolge van overmacht vertraging optreedt in de levering, is Urban Garden Shop ontslagen van zijn verplichtingen om binnen de aangegeven levertijd te leveren.

 

Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid waarop Urban Garden Shop geen invloed heeft of redelijkerwijs kan hebben.

 

De Koper is slechts bevoegd om tot ontbinding over te gaan, voor zover de Overeenkomst niet kan worden uitgevoerd, of vast is komen te staan dat nakoming niet binnen twee maanden mogelijk is.

 

Koper kan in geval van overmacht van Urban Garden Shop geen vergoeding van de door hem geleden schade vorderen van Urban Garden Shop.

 

 

Art. 5 Aansprakelijkheid

 

Urban Garden Shop is niet aansprakelijk voor schade die de Koper dan wel enige derde heeft geleden, ten gevolge van tekortkomingen in de door Urban Garden Shop geleverde zaken.

 

Urban Garden Shop is niet aansprakelijk voor enige schade die de Koper dan wel enige derde heeft geleden als gevolg van niet, verkeerde of niet tijdige levering door Urban Garden Shop.

 

De aansprakelijkheid van Urban Garden Shop ten aanzien van de geleverde zaken uit de Overeenkomst, is gemaximaliseerd tot het bedrag waarvoor de zaken uit de Overeenkomst worden overgedragen.

 

Als niet anders is bepaald, geldt voor alle rechtsvorderingen jegens Urban Garden Shop een verjaringstermijn van één jaar, gerekend vanaf de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst.

 

 

Art. 6 Betaling

 

Urban Garden Shop brengt de door de Koper verschuldigde bedragen uit de Overeenkomst door middel van een nota in rekening. De Koper en Urban Garden Shop kunnen overeenkomen tot contante betaling. De betaling dient te geschieden op een door Urban Garden Shop aangegeven bank- of girorekening, zonder inhouding of korting, op de wijze en binnen de termijn zoals is gesteld op de nota. Indien geen termijn is vermeld zal een betalingstermijn van tien werkdagen gelden.

 

Urban Garden Shop houdt zich het recht voor om prijsveranderingen door te berekenen aan de Koper. Urban Garden Shop zal uitdrukkelijk de Koper verwittigen van opgetreden prijsveranderingen. De Koper kan binnen vijf werkdagen de Overeenkomst ontbinden, nadat de prijsverandering uitdrukkelijk aan de Koper is kenbaar gemaakt. Ontbinding van de Overeenkomst op grond van gewijzigde prijzen, dient schriftelijk dan wel per e-mail aan Urban Garden Shop te worden ingediend.

 

Indien de Koper verhuist en/of zijn nota-adres wijzigt, dient daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk het nieuwe adres schriftelijk mede te delen aan Urban Garden Shop.

 

Urban Garden Shop heeft te allen tijde het recht vooruitbetaling, contante betaling of zekerheid te verlangen voor de betaling van de Koper.

 

Zonder uitdrukkelijke toestemming van Urban Garden Shop is de Koper niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen jegens Urban Garden Shop te verrekenen met enige vordering van de Koper op Urban Garden Shop, uit welke hoofde dan ook.

 

Bij niet of niet-tijdige betaling is Urban Garden Shop vanaf de vervaldatum van de factuur, zonder voorafgaande mededeling of sommatie, gerechtigd aan Koper een rente in rekening te brengen van 1 % per maand of gedeelte van een maand dat betaling uitblijft. Voorts is Urban Garden Shop gerechtigd aan Koper een bedrag van minimaal 15 % van de openstaande hoofdsom in rekening te brengen als vergoeding voor de door Urban Garden Shop te maken gerechtelijke en buitengerechtelijk incassokosten, onverminderd het recht van Urban Garden Shop om de werkelijk gemaakte kosten in rekening te brengen aan de Koper.

 

Zolang de Koper niet aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Urban Garden Shop, uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan, is Urban Garden Shop gerechtigd de overeengekomen levering van roerende zaken te staken dan wel op te schorten. Deze opschorting geldt tot het moment waarop de Koper alsnog al verplichtingen jegens Urban Garden Shop is nagekomen.

 

Onverminderd het in dit artikel bepaalde, is Urban Garden Shop bij niet of niet-tijdige betaling, dan wel niet of niet behoorlijke nakoming van enige andere op de Koper rustende verplichting, gerechtigd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling schriftelijk ontbonden te verklaren, onverminderd het recht van Urban Garden Shop om vergoeding van de door haar ten gevolge van deze ontbinding geleden schade van de Koper te verlangen.

 

 

Art. 7 Eigendomsvoorbehoud

 

Zolang de Koper niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen wegens Urban Garden Shop uit hoofde van een Overeenkomst van levering of terbeschikkingstelling van zaken, vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van een zodanige Overeenkomst inbegrepen, behoudt Urban Garden Shop zich het eigendom van alle door hem aan de Koper geleverde zaken

 

 

Art. 8 Garantie

 

Op alle producten, roerende zaken die worden aangeboden door Urban Garden Shop zijn de garanties van toepassing welke worden verstrekt door de fabrikant van de artikelen.

 

De garantie is alleen geldig indien een originele aankoopfactuur kan worden overlegd.

 

Tenzij sprake is van grove schuld of nalatigheid, is Urban Garden Shop niet aansprakelijk voor eventuele gevolg- en/of bedrijfsschade(veroorzaakt door onder meer ondeskundig gebruik), of artikelen met gebreken.

 

Urban Garden Shop is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt doordat de website of de vestiging van de winkel niet bereikbaar en/of niet beschikbaar is voor bestellingen.

 

De Koper is zelf verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en de toepassing van de bestelde zaken bij Urban Garden Shop. Urban Garden Shop verstrekt zoveel als redelijkerwijs mogelijk is productinformatie ten behoeve van de Overeenkomst.

 

 

Art. 9 Levering

 

Alle pakketten worden discreet verpakt en meestal afgeleverd met de reguliere postbezorging.

 

Urban Garden Shop streeft naar een leveringstermijn van 15 werkdagen voor de zaken uit de Overeenkomst, na ontvangst van de betaling, voor Nederland en België.

 

Indien de levering van de overeengekomen zaken niet kan plaatsvinden zoals op de nota is weergegeven, dan behoudt Urban Garden Shop zich ten alle tijden het recht voor, om de gemaakte kosten in rekening te brengen bij de Koper, tenzij de sprake is van grove schuld of nalatigheid aan de zijde van Urban Garden Shop.

 

Extra kosten die gemoeid zijn met de aflevering van de zaken uit de Overeenkomst, uitdrukkelijk gemaakt op verzoek van de Koper, zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht, tenzij schriftelijk anders door partijen is overeengekomen.

 

Urban Garden Shop kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies van de zaken uit de Overeenkomst door toedoen van de vervoerder.

 

Ten aanzien van de levering van cannabis zaden, gaat Urban Garden Shop uit van het Nederlands rechtssysteem. Aangezien de wettelijke regelingen omtrent cannabis zaden per land verschillen kan Urban Garden Shop niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies of andere tekortkoming in de levering ten gevolge van de bestaande verschillen in nationale regelgeving aangaande zaden.

 

 

Art. 10 Klachtrecht en Retourzendingen

 

Indien de geleverde zaken niet conform de Overeenkomst zijn, dient de Koper onverwijld, uiterlijk binnen 8 werkdagen na aflevering, telefonisch en gemotiveerd Urban Garden Shop in te lichten en vervolgens schriftelijk de gegronde klacht te bevestigen binnen de gestelde termijn.

 

Bij gebreke van de informatieplicht aan de zijde van de Koper, vervalt elke aanspraak jegens Urban Garden Shop ter zake van gebreken in de geleverde zaken en/of onjuistheden in de nota.

 

Na de melding van de hierboven beschreven klacht, zal de Koper de instructies opvolgen van Urban Garden Shop.

 

Indien aan de Koper niet conform de Overeenkomst krijgt geleverd, is de Koper gerechtigd de betreffende zaken retour te zenden aan Urban Garden Shop. De kosten voor een dergelijke retourzending komen voor rekening van Urban Garden Shop. De Koper is verplicht de te retourneren zaken deugdelijk te verpakken. Bij de retourzending dient de Koper de aard van de klachten schriftelijk mede te delen.

 

Urban Garden Shop zal, na ontvangst van de geretourneerde zaken, zo spoedig mogelijk alsnog, op de correcte wijze, de Overeenkomst nakomen, onder voorbehoud van de mogelijkheid tot nakoming binnen de risicosfeer van Urban Garden Shop. Indien nakoming niet meer mogelijk is zal Urban Garden Shop de verrichte betaling van de Koper terugstorten, onder voorbehoud van eventuele beschadiging aan de geretourneerde zaken.

 

 

Art. 11 Risico's

 

Tenietgaan, verlies, diefstal of waardevermindering van hetgeen overeengekomen is voor risico van Urban Garden Shop tot het moment van aflevering, en voor risico van de Koper na het moment van aflevering.

 

De Koper dient Urban Garden Shop onverwijld mede te delen indien beslag wordt gelegd op de zaken of indien op enige andere wijze eigendomsrechten van Urban Garden Shop dreigen te worden geschaad. Zolang het eigendom van de zaken bij Urban Garden Shop berust, is Urban Garden Shop gerechtigd de zaken bij de Koper te revindiceren. De kosten hiermee gemoeid zijn voor rekening van de Koper indien zulks binnen de risicosfeer van de Koper ligt. De Koper dient hiervoor Urban Garden Shop toegang te verlenen tot de locatie van de betreffende zaken.

 

 

Art. 12 Toepasselijk recht

 

Op elke overeenkomst, offerte en aanbieding is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Alle geschillen die samenhangen met een Overeenkomst zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter. In beginsel dienen geschillen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

 

Urban Garden Shop is zich bewust van het feit dat de zaken die worden aangeboden in de normale bedrijfsuitoefening dienen te worden aangewend voor doeleinden binnen het rechtelijk toegestane systeem. Urban Garden Shop wil hierbij ook aangeven dat het oogmerk van de bestemming voor de overeengekomen zaken, louter ligt in de sfeer van de aansprakelijkheid van de Koper.

 

 

 

Art. 13 Privacy verklaring

 

Het “soort” persoonlijke gegevens van de Koper zullen worden beperkt tot datgene dat Urban Garden Shop noodzakelijk acht voor het afleveren van de zaken, facturering en andere nakomingverplichtingen uit de Overeenkomst.

 

De persoonlijke gegevens worden verzameld om de bestelling van de Koper af te kunnen leveren. In geval van twijfel zal een bestelling telefonisch worden geverifieerd teneinde nakoming, inbegrepen facturering, door Urban Garden Shop mogelijk te maken.

 

De adresgegevens zijn bestemd voor de vervoerder van de overeengekomen zaken, om zorg te dragen voor de juiste aflevering. Nadat de zaken zijn afgeleverd en de Koper zijn verplichtingen heeft voldaan, worden de persoonsgegevens vernietigd en blijven slechts die gegevens bewaard, die voor de boekhouding van Urban Garden Shop van belang zijn.

 

Persoonlijke gegevens worden nooit aan derden verstrekt. Het e-mail adres dat de Koper opgeeft ten behoeve van de Overeenkomst, mailinglist en/of prijsvraag, wordt opgenomen in de mailinglist van Urban Garden Shop. Indien de Koper dit niet wenst, kan de Koper zich laten uitschrijven door een e-mail te sturen naar Urban Garden Shop.

 

De Koper kan slechts invloed uitoefenen op de mailinglist door zich in- of uit te laten schrijven.

 

Urban Garden Shop heeft alleen inzicht in de persoonlijke gegevens, die worden verzonden via de reguliere e-mail. Uitsluitend medewerkers van Urban Garden Shop hebben toegang tot deze gegevens.

 

De Koper kan de bij Urban Garden Shop de door haar verstrekte gegevens opvragen en/of wijzigen.

 

 

Art. 14 Disclaimer

 

Hoewel Urban Garden Shop aan de inhoud van haar website en de Algemene Voorwaarden de uiterste zorg besteedt, aanvaardt Urban Garden Shop geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid van de informatie, of voor de gevolgen daarvan. Bij het gebruikmaken van de hyperlinks(doorverwijzing naar andere websites) aanvaardt Urban Garden Shop geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites. Ook aanvaardt Urban Garden Shop geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.

 

 

Op prijswijzigingen en typ fouten voorbehouden. Afbeeldingen op de site kunnen afwijken van de werkelijkheid.

 

 

 

 

Privacy beleid

 

Urban Garden Shop respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Urban Garden Shop zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

 

 

 

Urban Garden Shop verkoopt uw gegevens niet
Urban Garden Shop zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

 

 

 

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Urban Garden Shop gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Urban Garden Shopgeen cookies ontvangt.

 

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Urban Garden Shop, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

 

 

Het “soort” persoonlijke gegevens van de Koper zullen worden beperkt tot datgene dat Urban Garden Shop noodzakelijk acht voor het afleveren van de zaken, facturering en andere nakomingverplichtingen uit de Overeenkomst.

De persoonlijke gegevens worden verzameld om de bestelling van de Koper af te kunnen leveren. In geval van twijfel zal een bestelling telefonisch worden geverifieerd teneinde nakoming, inbegrepen facturering, door Urban Garden Shop mogelijk te maken.

De adresgegevens zijn bestemd voor de vervoerder van de overeengekomen zaken, om zorg te dragen voor de juiste aflevering. Nadat de zaken zijn afgeleverd en de Koper zijn verplichtingen heeft voldaan, worden de persoonsgegevens vernietigd en blijven slechts die gegevens bewaard, die voor de boekhouding van Urban Garden Shopvan belang zijn.

Persoonlijke gegevens worden nooit aan derden verstrekt. Het e-mail adres dat de Koper opgeeft ten behoeve van de Overeenkomst, mailinglist en/of prijsvraag, wordt opgenomen in de mailinglist van Urban Garden Shop. Indien de Koper dit niet wenst, kan de Koper zich laten uitschrijven door een e-mail te sturen naar Urban Garden Shop.

De Koper kan slechts invloed uitoefenen op de mailinglist door zich in- of uit te laten schrijven.

Urban Garden Shop heeft alleen inzicht in de persoonlijke gegevens, die worden verzonden via de reguliere e-mail. Uitsluitend medewerkers van Urban Garden Shophebben toegang tot deze gegevens.

De Koper kan de bij Urban Garden Shopde door haar verstrekte gegevens opvragen en/of wijzigen.

 

 

 

 

Disclaimer

 

Hoewel Urban Garden Shopaan de inhoud van haar website en de Algemene Voorwaarden de uiterste zorg besteedt,

aanvaardt Urban Garden Shopgeen aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid van de informatie, of voor de gevolgen daarvan.

Bij het gebruikmaken van de hyperlinks(doorverwijzing naar andere websites) aanvaardt Urban Garden Shop geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites.

Ook aanvaardt Urban Garden Shopgeen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan en de klant moet op de hoogte zijn van de wetten desbtreffende zijn land, indien deze niet worden nageleefd word Urban Garden Shop ook niet aansprakelijk gesteld.

Hierbij danken wij u voor het lezen en automatisch accepteren van onze algemene voorwaarden en wetten.

 

Urban Garden Shop

Zeldenrustlaan 16-18
4535 GZ Terneuzen

0115-611.404

KVK 55 83 84 64
BTW 7884 26 862 B01
ING (NL 31 INGB 000) 6 574704
BIC INGBNL2A